AKTUALNOŚCI

 

 

18 czerwca 2019r.

POŻEGNANIE KLAS 8

18 czerwca odbyła się uroczysyość pożegnalna ósmoklasistów. Były dyplomy, gratulacje dla Rodziców, podziękowania za osiem lat nauki, a na koniec "szampańska zabawa".

 więcej  


 

6 czerwca 2019r.

HAPPENING CZYTELNICZY

6 czerwca przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w happeningu czytelniczym zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

 więcej  


 

3 czerwca 2019r.

VI EDYCJA  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

Jest nam bardzo miło poinformować społeczność szkolną o sukcesie uczennic naszej szkoły, które w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej

 więcej  


 

28 maja 2019r.

INFORMACJA

Lista szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

   pobierz


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nabór elektroniczny

W roku szkolnym rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej poprzez stronę https://slaskie.edu.com.pl/

Rekrutacja jest prowadzona jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowano dwa osobne systemy. Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony (kolor niebieski) – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą szkołę podstawową (https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/).

Na ww. stronach znajduje się do pobrania bezpłatny poradnik „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” – publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji.

Terminy rekrutacji

  1. Od 13.05do 25.06.2019 r.kandydat składa wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wybór trzech szkół). Kandydat może wybrać każdą z proponowanych klas w danej szkole.
  2. Od 21.06do 25.06.2019 r.kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów końcowych - wydrukowany wniosek oraz kopię świadectwa i zaświadczenia należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru
  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28.06.2019 r.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 15.07.2019 r.
  5. Do 16 lipca 2019 r.komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  6. Od 16do 24 lipca 2019 r.rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów końcowych.
  7. 25 lipca 2019 r.komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Pozostałe terminy oraz wymagane dokumenty kandydat powinien sprawdzić na stronach szkół, które zostaną przez niego wybrane.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników edukacyjnych na zakończenie szkoły podstawowej oraz realizacji wytyczonych celów.


 

25 kwietnia 2019r.

INFORMACJA

W związku z zawieszeniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników niepedagogicznych informujemy, że od dnia 29 kwietnia zajęcia szkolne odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

 


STRAJK SZKOLNY – CAŁA PRAWDA O REFORMIE EDUKACJI

Od 8 kwietnia br. trwa Ogólnopolski Strajk Pracowników Oświaty. Sytuacja jest dla większości z nas bardzo nietypowa, zaskakująca i niewygodna. Rodzice martwią się o opiekę nad najmłodszymi, o egzaminy, klasyfikację i matury. Ilu z was tak naprawdę rozumie problemy, z którymi borykają się nauczyciele? Kto zna całą prawdę o największym proteście nauczycieli od 26 lat?

Rozwiejmy wątpliwości.

Od kiedy protestują nauczyciele?

Protest nauczycieli w rzeczywistości trwa od momentu, gdy Minister A. Zalewska ogłosiła plany zreformowania polskiej szkoły. Powodu likwidacji gimnazjów większość społeczeństwa nie rozumie do dziś, a sama Minister nie wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na powrót do starego systemu kształcenia. Bo tak tylko można nazwać tę reformę! Została ona wprowadzona bardzo szybko i chaotycznie, w ciągu kilku miesięcy. Podręczniki pisano „na kolanie”, wiele z nich zawiera błędy, a nauczyciele mieli do nich dostęp, dopiero w czasie wakacji lub po rozpoczęciu roku szkolnego. Nadal nie ma kontynuacji cyklu podręczników na kolejne lata. Ministerstwo nie reagowało na protesty nauczycieli, którzy prosili o konsultacje, aby reforma była ewolucją a nie rewolucją. Przypomnijmy, nauczyciele z wielu miast Polski pikietowali w Warszawie w dni wolne od pracy. Nikt wtedy na ich postulaty nie reagował!

Kto ponosi konsekwencje tej reformy?

Konsekwencje ponoszą nasze dzieci! Materiał przeznaczony na trzyletnie gimnazjum uczniowie realizują teraz w dwa lata. Z wielu przedmiotów został on rozszerzony. Dzieci są przemęczone nauką, nauczyciele nie są w stanie rzetelnie zrealizować podstawy programowej w czasie przeznaczonych godzin lekcyjnych. Egzaminy po klasie ósmej są znacznie trudniejsze od gimnazjalnych, co potęguje stres dziecka. Szkoły średnie muszą przyjąć w swoje mury podwójny rocznik, co może spowodować naukę w trybie zmianowym, a uczniowie nie mają pewności, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół. Nadal brak jest określonej formy egzaminu maturalnego dla nowej podstawy programowej.

Kto zapłacił za reformę, która według ministerstwa miała być „bezkosztowa”?

Wszyscy podatnicy! Ponad 800 tysięcy złotych zarobili autorzy podstaw programowych. Materiał nauczania charakteryzuje brak elastyczności, jest sztywny, nudny, a wiele tematów jest przestarzałych; brakuje czasu na utrwalanie materiału. Nie ma miejsca na inwencję nauczycieli!
Uczniowie w XXI wieku realizują założenia programowe sprzed dwudziestu lat, stają się „odtwórcami”, a nie twórcami, mają wykonywać polecenia bez zadawania pytań i analizowania, ponieważ ważna jest wiedza encyklopedyczna z pominięciem kształcenia postaw, analizowania otaczającej rzeczywistości i aktualnych problemów z życia codziennego. Wymaga się od uczniów bezkrytycznego podejścia do historii, bezrefleksyjności i uczenia się pamięciowego. Oczekiwania dotyczące nauczania języków obcych są szokujące; treści obejmują kompetencje, których dzieci w tym wieku nie osiągają nawet w języku ojczystym z przyczyn czysto rozwojowych.
Pani Minister nie zna całkowitego kosztu własnej reformy. Obciążyła nim samorządy, które zostały zmuszone do dostosowywania baz lokalowych dla „nowej” szkoły. Rezygnują z inwestycji na budowę dróg, docieplanie budynków mieszkalnych i mieszkań socjalnych. Miliony wydane na zbyteczna reformę można było przeznaczyć na inne czynności prowadzące do rzeczywistego rozwoju polskiej edukacji. Dostosowanie jej do potrzeb współczesnej młodzieży tak, aby Polska stawała się krajem coraz bardziej konkurencyjnym na międzynarodowych rynkach pracy, aby wykształcenie młodych Polaków odpowiadało zapotrzebowaniu na wymagania nowoczesności, by to Polska dominowała w poszczególnych sferach gospodarczych na rynku europejskim i ogólnoświatowym.
Za reformę płacą także sami nauczyciele… Pracę straciło 6500 pedagogów. Pojawiło się zjawisko „wędrujących belfrów”. W 2018 roku zabrano z karty nauczyciela dodatek na zagospodarowanie – jednorazowe świadczenie dla nauczycieli zaczynających pracę (dwukrotność pensji początkowej). MEN pod kierunkiem Anny Zalewskiej wydłużył nauczycielom zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, by zmniejszyć nakłady finansowe na edukację. Zmiany dotyczące oceny pracy zawodowej nauczycieli miały utrudnić otrzymanie wyróżniającej noty.
Reforma uderza również w dotychczasowy sposób funkcjonowania
specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Rządowe plany dotyczące edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych wywołają kolejny chaos, narażą uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych na olbrzymi stres i spowodują regres w ich rozwoju. Zmiana ta wygeneruje kolejne koszty w oświacie. Placówki specjalne są wyposażone ·w specjalistyczny sprzęt i gabinety terapeutyczne, a także dostosowują tryb pracy do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Reforma wprowadza również rezygnację z nauczania indywidualnego na terenie szkoły, co z samej zasady wyklucza uczniów ze społeczności rówieśniczej.

Dlaczego w proteście nie ma innych postulatów niż płacowe?

Bo nie może być! Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 1991 r. „spór zbiorowy może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych”. Tylko takie kwestie mogą przyświecać sporom zbiorowym, czyli strajkom.

Ile pracuje nauczyciel?

Pensum nauczycieli przedmiotowych, psychologów, pedagogów wynosi 18 - 22 godz., nauczycieli świetlicowych, bibliotekarzy, – 30, nauczycieli przedszkoli od 22 do 25 godz. Są to tylko godziny pracy z dzieckiem – uczniem, wynikające z planu nauczania. Wierzchołek góry lodowej. Nie sposób opisać specyfiki pracy nauczycieli każdej z placówek w jednym artykule. Podamy, więc tylko kilka przykładów.
Przedszkola:
Do zadań statutowych nauczyciela należy przygotowywanie comiesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, przygotowywanie oraz prowadzenie imprez między- przedszkolnych, miejskich, powiatowych, okolicznościowych i uroczystości według kalendarium. Każdy nauczyciel dokonuje obserwacji wstępnej i końcowej dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W grupie najstarszej prowadzi się diagnozę wszechstronnego rozwoju dziecka 6-letniego i wydaje się opinię o gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu poza opieką i wychowaniem prowadzi się zajęcia dydaktyczne grupowe oraz zajęcia indywidualne. Do obowiązków nauczyciela przedszkola należy również: przygotowywanie wychowanków do konkursów, prowadzenie zebrań, warsztatów, zajęć otwartych dla rodziców, zajęć dla uczniów szkół podstawowych, wycieczek. W przedszkolach istnieją zespoły zadaniowe, z których nauczyciel musi się wywiązywać.
Szkoły podstawowe, średnie i zawodowe.
Nauczyciele szkół podstawowych, średnich i zawodowych przygotowują uczniów do egzaminów państwowych. Prowadzą dokumentację swojej pracy, są do dyspozycji uczniów i ich rodziców. Kształcą dzieci i młodzież poprzez zajęcia warsztatowe, terenowe, konsultacje. Biorą udział w projektach edukacyjnych na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki takim działaniom młodzież ma możliwość otworzyć się na świat. Konkursy, olimpiady odbywają się w różnych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu. Po godzinach pracy odbywają się zebrania rady pedagogicznej i dodatkowe szkolenia. Nauczyciele prowadzą nieodpłatne kółka przedmiotowe. W trosce o rzetelne przygotowanie ucznia nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zdobywając uprawnienia egzaminatora (kursy odbywają się tylko w weekendy).
Egzaminy zawodowe organizowane są w szkołach (sesja zimowa i sesja letnia) i to szkoły są odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg. W zespołach nadzorujących egzaminy uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w danej szkole, zazwyczaj odbywa się to poza godzinami pracy pedagogów. W zależności od kalendarza egzaminy przeprowadzane są również w czasie ferii, wakacji a także w dni wolne. Nauczyciele są delegowani do pracy w innych placówkach na terenie miasta i powiatu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego jest odpowiedzialny za przygotowanie sali egzaminacyjnej, a wyznaczony nauczyciel zajmuje się przygotowaniem stanowisk egzaminacyjnych.
Praca nauczyciela technikum to także opieka nad młodzieżą odbywająca praktyki zawodowe w kraju i za granicą. Nauczyciele są współautorami wniosków do projektów unijnych. Dzięki realizowanym projektom organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów poszerzające ich wiedzę i umiejętności, dające możliwość zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji.
Nauczyciele sprawują całodobową opiekę podczas wycieczek, zielonych szkół i nie otrzymują za to wynagrodzenia ani dni wolnych. Większość nie zdaje sobie sprawy ile czasu zajmuje sprawdzanie i recenzowanie prac uczniów. Przeciętnie jedna klasa to 3 godziny.
Wnioski nasuwają się same. Nauczyciel nie pracuje tylko przy tablicy. Jego czas pracy wynosi najczęściej powyżej 40 godzin w tygodniu.

Czy przeprowadzenie egzaminów w gimnazjach i szkołach podstawowych to sukces rządu?

Nie. To sukces Dyrektorów szkół, którzy potrafili tak umiejętnie skompletować komisje, aby wszyscy uczniowie mimo strajku mogli przystąpić do egzaminów. Stwierdzenie, jakoby nauczyciele „brali uczniów na zakładników”, zarzucanie im braku dbałości o dobro dziecka jest całkowitym zakłamaniem rzeczywistości. Dziecko stanowi filar pracy nauczyciela i jego dobro nauczyciele stawiają ponad wszystko, dlatego przez cały rok szkolny sumiennie pracowali z uczniami na wszystkich poziomach edukacyjnych, aby w terminie wyznaczonym przez Centralną Komisją Egzaminacyjną każde dziecko czuło się właściwie przygotowane. Nauczyciele to również rodzice. Pragną, aby rząd przestał grać dziećmi. Unikając dialogu, prowadząc kampanię dezinformacyjną w mediach i proponując przekłamane porozumienie, rząd przedłuża akcję protestacyjną. Oszczędza kolejne pieniądze z wypłat nauczycieli, dla których każdy dzień strajku to strata dochodu potrzebnego na utrzymanie rodziny. Proponując zwiększenie pensum, chce doprowadzić do masowych zwolnień pedagogów, którzy nie będą mieli możliwości pracy w pełnym wymiarze godzin przy obecnych ramowych planach nauczania i ilości godzin z poszczególnych przedmiotów. Pamiętajmy, że plany dopasowywane są do możliwości dziecka, które już teraz spędza w szkole ponad 30 godzin w tygodniu.

Dlaczego nauczyciele nie zgadzają się przyjąć oferty rządu?

POROZUMIENIE WG. BEATY SZYDŁO
KŁAMSTWO!
1. Podwyżki dla nauczycieli

2. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy z uwzględnieniem opinii rady rodziców

3. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli na start – 1000zł

4. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty za wychowawstwo – 300zł

5. Zmniejszenie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej

PRAWDA
1. Propozycja 16% podwyżki w roku 2019 przy jednoczesnym odebraniu dodatków oraz zwiększeniu godzin pracy przy tablicy.

2. Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego i utrudnienie uzyskania pozytywnej oceny pracy.

3. 1000 zł zamiast jednorazowego świadczenia dla nauczycieli zaczynających pracę (dwukrotność pensji początkowej)

4. Nie każdy nauczyciel ma wychowawstwo. Pieniądze te wypłacane są przez samorządy i to na nie spadnie odpowiedzialność za wypłacanie tej kwoty.

5. Żadnych konkretów, nie wiadomo, co MEN ma na myśli. Są to puste słowa!

„Zadaniem szkół […] nie jest nauka, a rozwój dzieci, nie jest napychanie głów bezużytecznym balastem, a przygotowanie ich do życia, w które mają wstąpić jako ludzie dorośli. […]Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą.[…] Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę...”
Janusz Korczak

 protestM  

10 kwietnia 2019r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

    Dyrektor szkoły inforumje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie
z harmonogramem. 15 kwietnia w poniedziałek, uczniowie przystępujący do egzaminu przychodzą na godzinę 8.30. Egzamin rozpoczyna się o godzienie 9.00


 protestM  

8 kwietnia 2019r.

OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI

    W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych reprezentujących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z obecnym Rządem RP, od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się w szkole bezterminowy strajk. Dodatkowe informacje w dzienniku elektronicznym.

więcej


   

5 kwietnia 2019r.

DNI JĘZYKÓW OBCYCH

W dniach 25-27 marca w naszej szkole miały miejsce obchody  Dni Języków Obcych. Uczniowie mieli możliwość  nauki poprzez zabawę i wspólną pracę.

więcej  


 autyzmM  

2 kwietnia 2019r.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

W dniu 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

więcej


   

31 marca 2019r.

XV EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO NA LIST

 Uczeń klasy 8e – Artur Frączek został wyróżniony w XV edycji Miejskiego Konkursu Językowego na List.

więcej  


   

25 marca 2019r.

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO LICZBY PI

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Matematyki, a dzień 14 marca to Międzynarodowe Święto Liczby π. Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów tych uroczystości. 

więcej  


   

23 marca 2019r.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MINI Mat@ndo.

W dniu 22 marca 2019 r. w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach odbył się finał wojewódzkiego konkursu MINI Mat@ndo.

więcej  


   

20 marca 2019r.

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu oraz Nauczyciele serdecznie zapraszają Rodziców dzieci sześcioletnich na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 kwietnia 2019r. o godz. 17.00

zaproszenie


   

17 marca 2019r.

V SESJA POPULARNONAUKOWA ,, PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”             

IV Miejski Konkurs Wiedzy, V Miejski Konkurs Literacki i Plastyczny           
Miejski konkurs Multimedialny ,, Bohaterowie – Żołnierze Wyklęci”

więcej  


   

13 marca 2019r.

POLSKIE MIASTA W BAŚNI I LEGENDZIE

Uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w szkolnym konkursie literacko – plastycznym. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do dowolnej legendy wybranej z publikacji „O krakowskich psach i kleparskich kotach: polskie miasta w baśni i legendzie”.

więcej  


   

7 marca 2019r.

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

28 lutego 2019 r. odbył się etap powiatowy IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników. 

więcej  


   

5 marca 2019r.

SZKOLNE ŚWIĘTO LICZBY PI

W dniu 15 marca 2019 r. w naszej szkole obchodzić będziemy Święto Liczby Pi.  Celem obchodów święta jest urzeczywistnienie istoty praktycznego zastosowania matematyki, poznanie historii liczby pi oraz pokazanie, że matematyka, to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i zabawa.

więcej  


   

1 marca 2019r.

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

 1 marca odwiedził nas szczególny gość - Pani Justyna Serwińska - st. sierżant Komendy Miejskiej Policjii w Bytomiu, - Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

więcej  


   
poprzednie wydarzenia -->>>

..


herb bytomia 230


 

Kontakt

Sekretariat szkoły czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom

telefony:  
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33
fax (32) 280-00-69

e-mail: sekretariat @ sp51.bytom.pl

. 

Odwiedza nas.

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg

Cyfrowobezpieczni.pl

Szkoła w programie
Cyfrowobezpieczni.pl
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa
cyfrowobez logo

 

,


Stara wersja witryny dostepna pod adresem:
www.old.sp51.bytom.pl

 

 


 

 

INTEGRACJA

    W Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawsze było bliskie sercu osób kierujących pracą szkoły i pracujących w niej nauczycieli.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

    Biblioteka szkolna w swych zbiorach posiada książki o różnej tematyce, tak, aby zaspokoić gust wszystkich czytelników. Należą do nich m.in.: powieści przeznaczone dla dzieci i młodzieży: obyczajowe, przygodowe, historyczne oraz bogaty wybór bajek i baśni.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych wraz z przerwami w roku szkolnym 2017/2018.

Europejski Fundusz Społeczny


Projekty sponsorowane przez EFS.

Klasy 1-3


Najświeższe wiadomości z szkolnego życia maluszków

Plan lekcji


Plan lekcji wszystkich klas.PROJEKTY EDUKACYJNE

Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, zapraszamy do zapoznania się z szczegółami.

AKADEMIA RODZICA

Kilka porad dla rodziców...

JADŁOSPIS

Co dziś dobrego na stołówce?

Zdrowe i smaczne dania z naszej stołówki...

SZKOŁA W PILOTAŻU PROGRAMOWANIA

Pilotaż wnosi do programu nauczania tematykę programowania. Zapozna uczniów z elementarnymi podstawami programowania opartymi na specjalnie stworzonych językach programowania dla dzieci.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com